BIP PAN Olsztyn

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy budowie „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia” - 2/Centrum/2020/U
Wersja z: 2020-12-14 11:49:42. Zapisał: Administrator

Znak sprawy: 2/Centrum/2020/U
Data ogłoszenia: 26.06.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Szczegół postępowania [PDF]
Klucz publiczny do szyfrowania ofert [asc]

Załącznik nr 2 – JEDZ (Jednolity europejski dokument zamówienia) [RAR]
WYPEŁNIJ JEDZ

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

Dokumenty składane na wezwanie:

Załącznik nr 5 – Wykaz usług [PDF]
Załącznik nr 5 – Wykaz usług [RTF]

Załącznik nr 6 – Wykaz osób [PDF]
Załącznik nr 6 – Wykaz osób [RTF]

--

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (21.07.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (21.07.2020) [PDF]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (23.07.2020) [PDF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (06.08.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (06.08.2020) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja 2 (06.08.2020) [PDF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - modyfikacja (06.08.2020)[PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - modyfikacja (06.08.2020) [RTF]

Szczegół postępowania 2 (06.08.2020) [PDF]

Załącznik nr 3 – Wzór umowy - modyfikacja (06.08.2020)[PDF]

Załącznik nr 5 – Wykaz usług - modyfikacja (06.08.2020)[PDF]
Załącznik nr 5 – Wykaz usług - modyfikacja (06.08.2020)[RTF]

Załącznik nr 6 – Wykaz osób - modyfikacja (06.08.2020)[PDF]
Załącznik nr 6 – Wykaz osób - modyfikacja (06.08.2020)[RTF]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (11.08.2020) [PDF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (25.08.2020) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.12.2020) [PDF]


You are here  : Home