BIP PAN Olsztyn

Dostawa pipet laboratoryjnych do badań na potrzeby ZBGiZ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2020/05/22
Wersja z: 2020-05-28 09:33:37. Zapisał: Administrator

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2020/05/22
Data ogłoszenia: 20.05.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (28.05.2020) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (28.05.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (28.05.2020) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (28.05.2020) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (28.05.2020) [RTF]


You are here  : Home