BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/11/101
Wersja z: 2019-11-28 12:36:17. Zapisał: Administrator

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2019/11/101
Data ogłoszenia: 21.11.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (28.11.2019) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (28.11.2019) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (28.11.2019) [PDF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - modyfikacja (28.11.2019) [PDF]


You are here  : Home