BIP PAN Olsztyn

Sukcesywna dostawa słomy do Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie - ZP-PNK/D/2018/05/44
Wersja z: 2018-05-14 12:26:19. Zapisał: Administrator

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2018/05/44
Data ogłoszenia: 08.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (14.05.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (14.05.2018) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (14.05.2018) [PDF]


You are here  : Home