BIP PAN Olsztyn

Dostawa laboratoryjnej wirówki stołowej chłodzonej - ZP-PNU/D/2016/07/109
Wersja z: 2016-08-19 15:57:05. Zapisał: Administrator

Znak sprawy: ZP-PNU/D/2016/07/109
Data ogłoszenia: 13.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [PDF]
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [RTF]

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [PDF]
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [RTF]

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [PDF]
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [RTF]

Załącznik nr 7 – Wzór umowy [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (01.08.2016) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (01.08.2016) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (09.08.2016) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja 2 (09.08.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.03.2016) [PDF]


You are here  : Home