BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie II - ZP-PNU/D/2020/02/11-2

Znak sprawy: ZP-PNU/D/2020/02/11-2
Data ogłoszenia: 31.03.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [PDF]
Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [XML]
WYPEŁNIJ JEDZ

Klucz publiczny do szyfrowania ofert [asc]

Karta informacyjna postępowania przetargowego [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (29.04.2020) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (29.04.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (29.04.2020) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (29.04.2020) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (29.04.2020) [RTF]

--

Dokumenty składane po otwarciu ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Dokumenty składane na wezwanie:

Załącznik nr 5 - Oświadczenie - Informacja o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi [PDF]
Załącznik nr 5 - Oświadczenie - Informacja o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (19.05.2020) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (10.07.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-03-31 09:29:00
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-03-31 11:29:48
Odsłon: 494
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie II - ZP-PNU/D/2020/02/11-2