BIP PAN Olsztyn

Dialog techniczny

Instytucja dialogu technicznego została wprowadzona do ustawy Prawo zamówień publicznych nowelizacją z dnia 12 października 2012 r., która weszła w życie 20 lutego 2013 r. Wprowadzenie tej instytucji w art. 31a–art. 31c ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi implementację do prawa polskiego unijnej dyrektywy klasycznej 2004/18/WE.

Do udziału w dialogu technicznym zapraszamy producentów, dystrybutorów, sprzedawców oraz wszystkie osoby posiadające wiedzę w zakresie przedmiotu dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

Zamawiający zgodnie z art. 31a może rozpocząć dialog techniczny, celem zidentyfikowania najlepszych i najnowszych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych w zakresie przedmiotu zamówienia. Zakres  niezbędnych informacji będzie każdorazowo określony przez Zamawiającego i upubliczniony na stronie internetowej, wraz ze wskazaniem daty końcowej prowadzonego dialogu.

Wszyscy zainteresowani udziałem w dialogu, mogą przesłać informacje do Zamawiającego mailem, faxem lub pocztą. Wszystkie informacje będą umieszczane do wglądu przy poszczególnych tematach podlegających dialogowi.

Zamawiający informuję, że przeprowadzenie dialogu nie jest zobowiązaniem do rozpoczęcia procedury przetargowej lub wyboru jednego z proponowanych rozwiązań. W przypadku w ogłoszenia postępowania, Zamawiający umieści w ogłoszeniu raport z przeprowadzonego dialogu. Raport będzie również umieszczony do wglądu na stronie Zamawiającego.

# Tytuł artykułu Data
You are here  : Home Dialog techniczny