BIP PAN Olsztyn

Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZIiPR, ZOB w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-TP/D/2021/07/27
Wersja z: 2021-08-10 08:59:32. Zapisał: Administrator

Znak sprawy: ZP-TP/D/2021/07/27
Data ogłoszenia: 29.07.2021

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja warunków zamówienia [PDF]
Szczegóły postępowania [PDF]

Integralną część niniejszej SWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 2 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 3 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 3 [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy [PDF]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (04.08.2021) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (04.08.2021) [PDF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (10.08.2021) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (10.08.2021) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (10.08.2021) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 2 - modyfikacja (10.08.2021) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 2 - modyfikacja (10.08.2021) [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 3 - modyfikacja (10.08.2021) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 3 - modyfikacja (10.08.2021) [RTF]


You are here  : Home